Všeobecné podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro všechny služby a zájmové kurzy poskytované firmou „Bylinková Terapie“ a jsou podmínkami ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele, kterým je:

Monika Golasovská – Bylinková Terapie,  IČO: 73268500, se sídlem Skramouš 32, Mšeno u Mělníka 277 35, Česká republika

 (dále jen „poskytovatel“), a objednatele služby (dále jen „klient“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, případně zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

I. Obecná ustanovení

Poskytovatel je zaregistrovaný podle platných zákonů České republiky (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění).

II. Ochrana osobních údajů

Klient bere na vědomí, že poskytnutím svých osobních údajů dává poskytovateli souhlas s jejich správou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat (dále jen „zákon“). Současně klient stvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou jeho, pravdivé a přesné. Pokud se jedná o osobní údaje dalších subjektů, stvrzuje tímto, že disponuje oprávněním s těmito daty dále nakládat, aby na jejich základě mohla být vypracovaná požadovaná služba, případně služby.

Poskytnutím osobních údajů uděluje klient poskytovateli v souladu se zákonem oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat poskytnuté osobní údaje, a to pro účely plnění uzavřené smlouvy, zasílání obchodních sdělení a pro případnou další komunikaci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Klient může výše uvedené oprávnění kdykoliv odvolat tak, že oznámí tuto skutečnost poskytovateli prostřednictvím e-mailu na bylinkova-terapie@email.cz a poskytovatel klientovy osobní údaje zlikviduje.

Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne jakékoliv údaje získané od klienta třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu klienta, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy, příslušnými orgány na základě právních předpisů, nebo kdy je to nezbytné pro naplnění smlouvy.

Klient bere na vědomí, že účelem poskytnutí požadovaných osobních údajů je získání dostatečných informací nutných ke splnění smlouvy. Při plnění smlouvy má poskytovatel za to, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a správné a poskytovatel není povinen poskytnuté údaje ověřovat.

Poskytovatel věnuje maximální pozornost bezpečnosti a ochraně osobních údajů klienta a dodržuje etická pravidla.

III. Uzavření smlouvy, objednávka

Bylinková terapie je nabídkou služeb (jako je například pořádání zájmových kurzů a workshopů, bylinkové konzultace, poradenství,…) poskytovatele. Objednáním služeb nebo vyplněním závazné přihlášky a zaplacením ceny nebo zálohy dochází k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí služeb uvedených na objednávce klientovi v souladu s těmito podmínkami. Odesláním objednávky a požadovaných údajů klient potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí.

Podmínkou platného uzavření smlouvy je potvrzení objednávky ze strany poskytovatele a to písemnou, nebo ústní formou a vzájemné odsouhlasení termínu a požadovaných údajů. Na uvedený kontakt bude klientovi zaslána potvrzovací zpráva se zadanými daty. Klient uvedené údaje ihned zkontroluje, a pokud údaje nesouhlasí, napíše poskytovateli na e-mailovou adresu bylinkova-terapie@email.cz opravu údajů. Jestliže objednávka není opravena klientem do 3 dnů od přijetí potvrzovací zprávy a připsání částky za službu na účet poskytovatele, považuje ji poskytovatel za platnou a přistupuje k jejímu plnění. Po této době již není možné objednávku měnit.

Zájmové kurzy, konzultace a jiné služby probíhají v předem daných termínech, většinou na adrese provozovny poskytovatele, není li uvedeno v propozicích, nebo na přihlášce jinak. K jejich odběru (nebo účasti) se může přihlásit kdokoliv, kdo dosáhl věku 18ti let a je způsobilý k právním úkonům. Podrobnou nabídku služeb, pořádaných zájmových kurzů a akcí naleznete na facebookových  stránkách poskytovatele.

IV. Způsoby platby a termín plnění

Cenu za poskytované služby je možné uhradit platbou na bankovní účet na základě výzvy k úhradě, kterou klient obdrží spolu číslem bankovního účtu, variabilním symbolem pro identifikaci platby a s konečnou cenou, nebo hotově osobně a to pouze po předchozí domluvě.

Podklady k platbě budou odeslány až po vzájemném odsouhlasení stanovené ceny a způsobu platby (např. zálohová platba) mezi poskytovatelem a klientem.

Uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na případných slevách, akcích, o kterých bude klient informován před uzavřením smlouvy.

Služba bude poskytnuta po zaplacení dohodnuté částky.

Zálohová platba se nevztahuje na dárkové poukazy a konzultace v rámci určených služeb. Zde se platí vždy plná cena a to předem nebo v místě provozovny, do rukou poskytovateli, dle předchozí domluvy. 

Poskytovatel si určí v jakém termínu (nevztahuje se na pevně dané termíny zájmových kurzů, seminářů, workshopů atp.) bude klientovi požadovaná služba poskytnuta. Rovněž tak si vyhrazuje právo vlastního rozhodnutí, zda požadovaná služba bude uchazeči poskytnuta či nikoli.

Všechny služby poskytovatel provozuje osobně a to v jeho provozovně, není li dohodnuto jinak.

V.  Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Domluvený termín poradenství lze zrušit bez sankcí ve vážném případě nejpozději v den domluvené návštěvy u provozovatele. Náhradní termín bude domluven v nejbližším možném termínu. V případě opakovaných nedodržení domluvených termínů návštěv si vyhrazuje provozovatel klienta již nepřijmout případně žádat náhradu za ztrátu, kterou provozovateli svojí nepřítomností způsobil. V případě konání kurzů, seminářů má klient právo od smlouvy odstoupit nejdéle do 14 dnů od data odeslání objednávky resp. ne déle, než 30 dní před začátkem uskutečnění plnění objednaných služeb. Tuto skutečnost je klient povinen poskytovateli oznámit písemně. V takovém případě mu bude navrácena plná částka, kterou zaslal jako zálohu a to převodem, na ten samý účet, ze kterého byla částka uhrazena, případně hotově, na základě předchozí domluvy.

V případě odstoupení od smlouvy později (ne však déle, než 10 dní před začátkem kurzu) je poskytovatel oprávněn, si za vynaloženou práci spojenou s přípravou (propagační materiály, tiskopisy, rezervace prostorů třetích osob atp.) ponechat částku ve výši zálohové platby. Jestliže byla předem zaplacena celková částka, pak poskytovateli náleží 50% z této ceny, jako náhrada, za vynaložené náklady a úsilí spojené s přípravou. Poměrová finanční částka bude klientovi navrácena stejným způsobem jako v bodě 1, článku V. V případě odstoupení od smlouvy později méně než 10 dnů, před jeho začátkem nebo v průběhu konání kurzu je poskytovatel oprávněn si ponechat celkovou částku, tedy 100% z ceny objednaných služeb.

V případě, že se zájemce nemůže dostavit a nechce přijít o vložené prostředky má možnost za sebe poslat náhradníka, ale tuto skutečnost musí oznámit v co nejkratším možném termínu, ne však později, než 1 den před uskutečněním plnění objednaných služeb.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách budete včas informováni, zároveň Vám bude nabídnutá možnost účasti na následujících termínech, nebo vám bude vámi zaplacená částka vrácena a to převodem, na ten samý účet, ze kterého byla uhrazena, případně hotově, v plné výši na základě předchozí domluvy.

VI. Poučení pro klienty a omezení odpovědnosti

Klient bere na vědomí, že poskytovatel zpracuje (zprostředkuje) objednané služby, bez poskytnutí záruk či odpovědnosti za vady ve smyslu občanskoprávních nebo obchodněprávních předpisů. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následné pocity po účasti na kurzu a spolehlivost, platnost, použitelnost nebo úplnost informací obsažených v objednávce.

Poskytovatel nezaručuje, že jakékoli postupy či informace prezentované v rámci zájmových kurzů či konzultací budou fungovat i v případě účastníka. Míra úspěchu je vždy závislá na mnoha okolnostech, především na momentálním stavu klienta a schopnostech účastníka kurzu, jeho talentu, vědomostech, píli a snaze. Výše citované se liší osobnost od osobnosti a vychází to z individuality účastníka a prostředí, v němž žije. Nelze proto ve všech případech garantovat zaručený výsledek.

Veškerá očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna učiněné na stránkách poskytovatele a jím sdělené nejsou zavazující, ale jsou pouze jeho názorem, vybudovaným na dosavadních znalostech a zkušenostech. Nelze je tedy brát směrodatně a dogmaticky. Klient se jimi může řídit, brát na ně zřetel, ale nikoliv je brát jako fakt a z něho vycházet.

V každém případě a za všech okolností je účastník sám plně odpovědný za svůj život a za své činy včetně způsobu využití informací získaných od poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za užití a pochopení informací klientem. Poskytovatel za klienta svým nezávazným názorem nerozhoduje a tedy ani nenese odpovědnost, za jeho činy. Vzniknou-li z rozhodnutí účastníka jakékoli škody či újmy, poskytovatel za ně neodpovídá.

S ohledem na výše uvedená omezení odpovědnosti není poskytovatel povinen vyřizovat reklamace klienta na kvalitu informací jemu předaných.

VII. Autorská práva a použití materiálů

Vlastníkem materiálů a výstupů poskytnutých v rámci služeb je poskytovatel a jsou jeho autorským dílem všechna práva vyhrazena.

Na základě uzavření smlouvy nenabývá účastník nebo jiná další osoba žádná práva z duševního vlastnictví, jež náležejí poskytovateli, případně dalších osob ani k jeho obsahu a jinému vybavení nebo jeho části.

Materiály, které obdrží klient na základě smlouvy, jsou určeny pro jeho vlastní potřebu (není-li poskytovatelem výslovně uvedeno v jednotlivých případech jinak).

Materiály klient nesmí dále šířit, sdílet, distribuovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo užívat pro komerční účely (není-li poskytovatelem uvedeno výslovně v jednotlivých případech jinak). V případě porušení některé z uvedených povinností odpovídá účastník poskytovateli za škodu tím způsobenou, zejména je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s účastníkem s okamžitou účinností a to bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání ze strany poskytovatele vůči klientovi. Naproti tomu je účastník povinen uhradit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena služby sjednaná dle objednávky, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností účastníkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek a ceníku. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy dostupné na těchto stránkách.

Okamžikem uzavření smlouvy a uhrazení příslušné částky přijímá klient veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

1.10.2017